הורדת גרסת PDF

מאת: רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה
ראש תחום פנסיה ומס ב"נתיבי פרישה"                                                                      

 

החיים אינם מזמנים אלינו תמיד את המתכון או את התפריט שאליו אנו רגילים ואוהבים. לעיתים החיים זורקים לנו אל הצלחת מזון מסוג אחר ובאופן מקרי.
במקום לרעוב עלינו ללמוד להשתמש במזון הקיים וליהנות מטעמים חדשים. שוב ושוב אנו מגלים שתכנון ותזמון מדויקים אינם מובטחים, למרות שאיפתנו שהדברים יתנהלו כך.
מה שיעזור לנו הוא היכולת לקבל החלטות אופטימליות בכל מצב: גם בענייני מזון וגם בעניינים פיננסיים.

בענייני כספים, תזמון נכון הוא כנראה הדרך היעילה ביותר להימנע מהפסד או לרשום רווח. הבעיה היא שבשום פקולטה, טובה ככל שתהיה, לא נוכל ללמוד כיצד לבחור את התזמון המתאים. בעצם, אולי כל עיתוי – בנתונים שלו – הוא התזמון המתאים, אך רק בתנאי קבלת החלטות משתנים ואילוצים שונים נוספים.
הצעתי לכם היא: אל תחפשו את העיתוי האופטימלי. נסו לפעול באופן מקסימלי, גם בתקופה של תנאים משתנים.

קרנות פנסיה:

איך מחושבת הפנסיה? הקצבה המשולמת מחושבת על פי יתרת החיסכון הצבור בקרן הפנסיה במועד הפרישה (יום בקשת הפנסיה). ככל שיתרת החיסכון נמוכה יותר, כך הפנסיה המשולמת תהיה קטנה יותר. כלומר: ירידה ביתרת קרן הפנסיה ב-5% – תביא להקטנה של הפנסיה ב-5%.
האם אפשר בכלל להתחרט ולהפסיק לקבל תשלום פנסיה? קבלת קצבה היא פעולה שלא ניתן לחזור ממנה לאחר תחילת תשלומי הפנסיה. בנוסף, בעת יציאה לפרישה לא ניתן לבחור מועד לתחילת תשלום פנסיה לתאריך שכבר חלף (רטרואקטיבית). כלומר אם פורשים בחודש מרץ 2020 לא ניתן להתחיל לקבל פנסיה לפני 1.4.2020.

האם סכום הפנסיה החודשית יכול לרדת בשל תנודות בשוק ההון?
עד לתחילת תשלום הפנסיה מושקעים מהם 73% מנכסי קרן הפנסיה בשוק ההון החשוף לתנודתיות. לבטח גם לירידות בשווקים בתקופה האחרונה.
יתרת הנכסים – 27% מהם – מושקעים באגרות חוב מיועדות ממשלתיות, המונפקות לקרנות הפנסיה על ידי המדינה. אלה נושאות תשואה ריאלית של 4.86% אגרות חוב אילו אינן חשופות לתנודתיות בשוק ההון. במהלך תקופת החיסכון, עד ליום  תחילת קבלת הפנסיה, החיסכון צמוד לתשואות הקופה ובהתאם לכך גם סכומי הפנסיה הצפויים.

כיצד מושקעים הכספים מרגע קבלת הקצבה? מתחילת קבלת תשלומי הפנסיה מושקעים 60% מהנכסים של מקבל הפנסיה באגרות חוב ממשלתיות נושאות תשואה מובטחת, שאינן חשופות לתנודתיות בשוק ההון. יתרת הכספים – 40% מהם מושקעים בשוק ההון. עם המעבר לתשלום פנסיה, הסכום המשולם נשאר קבוע במהלך השנה. אחת לשנה, בתום שנה קלנדרית היא מתעדכנת בכפוף למדד המחירים לצרכן ובכפוף לתשואה שהשיגה קרן הפנסיה. בנוסף לכך, קרן הפנסיה מפעילה מנגנון עודף/גרעון אקטוארי על יתרת החיסכון בקרן, של כלל העמיתים בה. מנגנון זה מופעל גם על החוסכים הפעילים וגם על חוסכים המקבלים פנסיה. בשל מנגנון זה שיעור סכומי הפנסיה יכול לקטון או לגדול.
לתשומת לב מקבלי פנסיה: מיום 1.6.2020 והלאה יחולו שינויים במקדמי המרה לקצבה, שיובילו להקטנת הפנסיה החודשית. השינוי הינו תלוי מין, גיל פרישה ואחוז קצבה לבן/בת זוג. לדוגמה: שיעור ההפחתה בפנסיה לגברים יכול להיות בין 0.5% ל2.1%. לנשים מתוספת של 0.4% ועד להפחתה של 1.2%.

ביטוחי מנהלים:

פוליסות שנרכשו לפני 1.1.1991 צמודות למדד בתוספת ריבית. תכניות אלה מגובות באגרות חוב מיועדות שהנפיקה המדינה. פוליסות אלה אינן מושפעות מתנודות בשוק ההון במהלך החיסכון ובמהלך קבלת הקצבה.

פוליסות שנרכשו החל מ1.1.1991: פוליסות משתתפות ברווחים, הצמודות לתנודתיות בשוק ההון. תשואה שלילית תקטין את החיסכון. תשואה חיובית תגדיל את החיסכון ובעקבות זאת את הקצבה שלה זכאי בעל הפוליסה. החל ממועד קבלת הקצבה היא תהיה צמודה לתוצאות השקעות במסלול רלוונטי למקבלי קצבה, בכפוף להוראות הפוליסה הרלוונטיות.

אין בדברים האלה להשיא לכם עצה. לא התכוונתי לגרום לכם לרוץ לקבל או לדחות קבלת קצבה. הכוונה היא לתת לכם את היכולת לקבל החלטה המתאימה לכם ולבני משפחותיכם.

חג שמח
רן חובב

מאמרים נוספים